ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ A INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ V RÁMCI OBCHODNÍCH VZTAHŮ

(dále jen „Zásady“)

Tyto Zásady shrnují způsob a postup při zpracování osobních údajů společností PressMedia, spol. s.r.o., IČO: 64579999, se sídlem Liběšická 1709/2, Stodůlky, 155 00 Praha 5, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, sp. zn. C 40734 (dále jen „Správce“), pokud se jedná o osobní údaje poskytované v rámci obchodních vztahů. Níže se dozvíte, jak bude Správce zpracovávat osobní údaje, které v rámci obchodního styku získá. S ohledem na to, že dne 25. 5. 2018 nabylo účinnosti Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení“), doplnili jsme do jednotlivých bodů poučení o relevantních ustanoveních tohoto Nařízení tak, jak jsou aplikovány od 25. 5. 2018. V Zásadách je vysvětleno:

 • Jaké informace shromažďujeme a z jakého důvodu.
 • Jak tyto informace využíváme.
 • Jaké možnosti nabízíme, včetně získání přístupu k informacím a jejich

Správce osobních údajů

Správcem osobních údajů je společnost PressMedia, spol. s.r.o., IČO: 64579999, se sídlem Liběšická 1709/2, Stodůlky, 155 00 Praha 5, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, sp. zn. C 40734.

Příjemcem osobních údajů je zejména:

 1. Spolupracující advokátní kancelář Petra Fialová, advokátka ev. č. ČAK 9921, IČO: 66256330, se sídlem Vinohradská 1899/112, Vinohrady, 130 00 Praha 3;
 2. ACIT s.r.o., se sídlem Světská 986/3, 198 00 Praha 9, IČO: 26454424;
 3. Begin, s.r.o., se sídlem Nuselská 1419/53, 140 55 Praha 4, IČO: 26473291;
 4. DreamsGo, s.r.o., se sídlem Bancikovej 1/A, 82103 Bratislava, Slovensko, IČO: 46478957;
 5. Jan Holan – h2 net, se sídlem Ve slatinách 3243/1, 106 00 Praha 10, IČO: 02913861;
 6. Tomáš Holan – h2net, se sídlem Ve slatinách 3243/1, 106 00, Praha 10, IČO: 04306163;
 7. Martin Teyrovský, se sídlem Sarajevská 1051/10, 120 00 Praha 2 – Vinohrady, IČO: 41852800;
 8. Iron Mountain Česká republika s.r.o., se sídlem Zahradní 105, 252 61 Jeneč, IČO: 25064631;
 9. Ježek software s.r.o., se sídlem Mariánská 3233, 47001 Česká Lípa, IČO: 27282805;
 10. PREMIER system, a.s., se sídlem Saturnova 1197/1, 104 00 Praha 22, IČO: 25820516;
 11. ROZEKON s.r.o., se sídlem č.p. 109, 267 18 Mezouň, IČO: 27651592;

Příjemcem osobních údajů mohou být v jednotlivých případech i další subjekty, těmto jsou však veškeré osobní údaje předávány výhradně v souladu s Nařízením, při zachování nejvyšších možných bezpečnostních opatření a pouze v nezbytném rozsahu.

1. PŘEHLED ZPRACOVÁVANÝCH ÚDAJŮ A JEJICH ZDROJE

 • Za osobní údaje se podle Nařízení považují veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě, fyzické osobě podnikající, osobě spolupracující či fyzické osobě zaměstnané u obchodního partnera (dále jen „Subjekt údajů“). Identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.
 • Osobní údaje, které bude Správce zpracovávat, zahrnují údaje poskytnuté přímo Subjektem údajů k realizaci obchodního vztahu nebo získané přímo z veřejně dostupných rejstříků a jiných veřejně dostupných zdrojů.
 • Jedná se především o tyto osobní údaje: Název obchodní firmy, IČO, DIČ, jméno a příjmení, pracovní pozice / funkce, korespondenční adresa, číslo účtu, emailová adresa, telefonní číslo a další údaje poskytnuté Subjektem údajů k naplnění obchodního vztahu (dále jen „Osobní údaje“).

2. ÚČELY A DŮVODY ZPRACOVÁNÍ

 • V určitých případech stanovených v Nařízení může Správce Osobní údaje zpracovávat i pro jiné účely, než jsou níže uvedené, jedná se však o výjimečné a omezené případy, které Nařízení podmiňuje splněním dalších podmínek.
 • Primárním účelem zpracování Osobních údajů je realizace obchodního vztahu, resp. plnění smlouvy, tedy zajištění dodávky, či odběru zboží a služeb, a na to navazujících práv a povinností.
 • Dále budou Osobní údaje užívány Správcem za účelem plnění jeho právních povinností, zejména podle předpisů upravujících vedení účetnictví a daní a předpisů týkajících se ochrany Osobních údajů.
 • Každé zpracování Osobních údajů musí být zákonné – musí být založeno na některém v Nařízení vyjmenovaném právním základu zpracování. Podobně jako u účelu může být každý údaj zpracováván na základě vícero právních důvodů zpracování. Pokud všechny právní důvody odpadnou, pak přestaneme Vaše údaje zpracovávat.
 • Mezi právní důvody zpracování patří zejména plnění smlouvy, případně plnění zákonem stanovených povinností. :

3. PRÁVO NA NÁMITKU

 • Každý Subjekt údajů má právo na námitku proti zpracování Osobních údajů. Právo na námitku umožňuje nechat přezkoumat zpracování prováděné na základě tzv. oprávněného zájmu v případě, kdy to odůvodňuje konkrétní situace Subjektu údajů – tedy v případě, kdy samotné zpracování je přípustné, ale na straně Subjektu údajů existují konkrétní důvody, proč nechce, aby zpracování probíhalo. Možnost vznést námitku se však nevztahuje na všechny případy zpracování, např. ji není možné využít v případě, kdy Správci jejich zpracování ukládá zákon. Právo na námitku je zakotveno v čl. 21 Nařízení.

4. DOBA, PO NÍŽ BUDOU OSOBNÍ ÚDAJE ZPRACOVÁVÁNY

 • Správce bude Osobní údaje zpracovávat pouze po dobu nezbytnou k účelu zpracování, poté budou likvidovány v souladu s platnou právní úpravou, zejména v souladu se zákonem č. 101/2000 , o ochraně osobních údajů (dále jen „zákon o ochraně osobních údajů“) a s Nařízením a prováděcími právními předpisy.
 • Správce nemůže Vaše Osobní údaje zpracovávat po libovolně dlouhou dobu, ale doba zpracování je omezená na období, kdy Správce Osobní údaje skutečně potřebuje. Někdy je obtížnější potřebnou dobu zpracování určit, nebo z bezpečnostních důvodů není vhodné přesnou délku této doby sdělovat, níže proto alespoň uvádíme některá kritéria, podle nichž se při určení délky zpracování Vašich Osobních údajů Správce Maximální doba zpracování Osobních údajů je však 10 let, s ohledem na zákonné povinnosti vyplývající ze zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty.
 • Pro zpracování Osobních údajů vychází Správce při určení doby zpracování z těchto hledisek:
  1. délky promlčecí doby;
  2. pravděpodobnosti vznesení právních nároků;
  3. obvyklých postupů na trhu;
  4. pravděpodobnosti a významu hrozících rizik; a
  5. případných doporučení dozorových orgánů.

5. AKTUALIZACE OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 • Správce je povinen zpracovávat přesné Osobní údaje, případně s ohledem na okolnosti doplnit neúplné Osobní údaje. Pokud dojde ke změně poskytnutých Osobních údajů, dovolujeme si požádat o zaslání informace o takové změně, a to do 5 dnů od tohoto okamžiku.
 • Za účelem aktualizace dat je možné Správce kontaktovat na e-mailu: osobniudaje@pressmedia.cz

6. PRŮBĚH ZPRACOVÁNÍ

 • Ve většině případů probíhá zpracování na základě zákonného důvodu či smlouvy. Ve výjimečných situacích může být zpracování vázáno na udělení souhlasu ze strany Subjektu údajů v konkrétním případě.
 • Souhlas není nutný v případě, že zpracování osobních údajů je nezbytné pro splnění právních povinností Správce vyplývajících ze zákona.
 • Osobní údaje Subjektu údajů bude Správce zpracovávat neautomatizovaným způsobem.
 • Pro účely fakturace využívá Správce: Ježek software s.r.o., IČO: 27282805; PREMIER systém, a.s., IČO: 25820516.
 • Jako svoji banku využívá Správce: Raiffeisenbank, a.s.; UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
 • K e-mailové komunikaci využívá Správce emailového klienta: Microsoft
  • Osobní údaje mohou být zpracovávány taktéž v šanonech nebo obdobném systému pro uložení papírových dokumentů.
  • Pokud přistoupíte na naše webové stránky a prohlížíte si je, zpracováváme následující protokolové soubory a ukládáme je na našich serverech. Tyto informace zpracováváme po dobu maximálně jednoho roku a pouze pro účely naší právní ochrany. Mezi informace, které ukládáme, patří:
 • Vaše IP Adresa;
 • Otevíraná stránka našeho webu;
 • Kód odpovědi http;
 • Identifikace Vašeho prohlížeče.
 • Když navštívíte naše webové stránky, jste informováni, že využíváme technologie ke shromažďování a ukládání informací pomocí souborů cookie do Vašeho zařízení. Soubory cookie jsou malé textové soubory, které nikam neodesíláme, tyto soubory můžete z prohlížeče odstranit, nebo jejich využití zakázat úplně. Soubory cookie neshromažďují žádné Vaše osobní údaje, bez těchto souborů však nedokážeme zajistit plnohodnotnou funkčnost webových stránek.
 • Správce zaručuje, že přijal s ohledem na povahu, rozsah a účel zpracování Osobních údajů vhodná technická a organizační opatření zejména technické zabezpečení prostor, antivirové Pokud by došlo k porušení zabezpečení Osobních údajů, je Správce povinen ohlásit porušení dozorovému úřadu (Úřadu pro ochranu osobních údajů).
 • Osobní údaje nebudou předávány třetím osobám s výjimkou osob uvedených v úvodu těchto zásad. Osobní údaje nebudou předávány do třetích zemí.
 • Na vyžádání či v případě podezření na protiprávní jednání mohou být Osobní údaje předány také orgánům veřejné správy.
 • Správce ihned řeší každý bezpečnostní incident týkající se Osobních údajů. V případě, že je pravděpodobné, že incident bude mít za následek vysoké riziko pro práva a svobody Subjektu údajů Správce tuto osobu vždy informuje a sdělí, jaká opatření k nápravě přijala. O každém incidentu se sepíše záznam. O každém závažném incidentu Správce informuje Úřad pro ochranu osobních údajů.

7. POUČENÍ

 • Subjekt údajů má právo u Správce:
  1. požadovat přístup k Osobním údajům, které Správce zpracovává, čímž se rozumí právo získat od Správce potvrzení, zda Osobní údaje, které se ho týkají, jsou či nejsou zpracovávány, a pokud je tomu tak, má právo získat přístup k těmto Osobním údajům a k dalším informacím uvedeným v čl. 15 Nařízení;
  2. požadovat opravu Osobních údajů, které jsou o něm zpracovávány, pokud jsou nepřesné. S přihlédnutím k účelům zpracování má v některých případech právo požadovat také doplnění neúplných Osobních údajů;
  3. požadovat výmaz Osobních údajů v případech, které jsou upraveny v čl. 17 Nařízení;
  4. požadovat omezení zpracování Osobních údajů v případech, které jsou upraveny v čl. 18 Nařízení;
  5. získat Osobní údaje, které se ho týkají a
   • které zpracovává Zaměstnavatel s jeho souhlasem, nebo
   • které zpracovává Zaměstnavatel pro plnění smlouvy, jejíž smluvní stranou taková fyzická osoba je nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na její žádost ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, přičemž má právo předat tyto Osobní údaje jinému správci, a to za podmínek a s omezeními uvedenými v čl. 20 Nařízení,
  6. má právo vznést námitku proti zpracování Osobních údajů ve smyslu čl. 21 Nařízení z důvodů týkajících se její konkrétní situace.
 • Pokud Správce obdrží takovou žádost, bude informovat žadatele o přijatých opatřeních bez zbytečného odkladu a v každém případě do jednoho měsíce od obdržení žádosti. Tuto lhůtu je možné v případě potřeby a s ohledem na složitost a počet žádostí prodloužit o další dva měsíce. Správce není v určitých případech stanovených Nařízením povinen zcela nebo zčásti žádosti vyhovět. Bude tomu tak zejména, bude-li žádost zjevně nedůvodná nebo nepřiměřená, zejména protože se opakuje. V takových případech Správce může (i) uložit přiměřený poplatek zohledňující administrativní náklady spojené s poskytnutím požadovaných informací nebo sdělení nebo s učiněním požadovaných úkonů nebo (ii) odmítnout žádosti vyhovět.
 • Pokud Správce obdrží výše uvedenou žádost, ale bude mít důvodné pochybnosti o totožnosti žadatele, může jej požádat o poskytnutí dodatečných informací nezbytných k potvrzení jeho totožnosti.
 • Informace o tom, že jste u Správce uplatnili svoje práva a jak Správce Vaši žádost vyřídil, si po přiměřenou dobu 4 let uloží za účelem dokladování této skutečnosti a ochrany práv.

8. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 • Veškeré právní vztahy vznikající na základě nebo v souvislosti se zpracováním Vašich Osobních údajů se řídí právním řádem České republiky, a to bez ohledu na to, odkud byl přístup k nim realizován.
 • Tyto Zásady může Správce podle uvážení upravit či V případě, že dojde ke změnám v těchto Zásadách, změní se i datum poslední revize uvedené v dolní části této stránky, přičemž takto upravené či doplněné Zásady budou ve vztahu k Vám a Vašim informacím účinné od tohoto data. Doporučujeme Vám pravidelně kontrolovat tyto Zásady, abyste měl(a) přehled o tom, jakým způsobem Správce chrání Vaše Osobní údaje.
 • V případě, kdy se domníváte, že Správce zpracovává Osobní údaje neoprávněně či jinak porušuje práva, máte právo podat stížnost u dozorového úřadu (tedy u Úřadu pro ochranu osobních údajů) či máte právo požádat o soudní

Kontakt:

Máte-li    jakékoliv    dotazy    týkající    se    těchto    Zásad,    prosím     kontaktujte    nás    na: osobniudaje@pressmedia.cz

Nabytí platnosti a účinnosti

Tyto Zásady nabývají platnosti a účinnosti dnem vyhlášení uvedeným v zápatí. Tyto Zásady se vyhlašují s účinností na dobu neurčitou.

Společnost: PressMedia, spol. s.r.o., IČO: 64579999, se sídlem Liběšická 1709/2, Stodůlky, 155 00 Praha 5, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, sp. zn. C 40734 (dále jen „PressMedia“)

Zpracovala: Ing. Simona Hlavenková, jednatelka Vyhlášení: 25. 5. 2018

 

 

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ A INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ UCHAZEČŮ

(dále jen „Zásady“) 

Tyto Zásady shrnují způsob a postup při zpracování osobních údajů společností PressMedia, spol. s.r.o., IČO: 64579999, se sídlem Liběšická 1709/2, Stodůlky, 155 00 Praha 5, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, sp. zn. C 40734 (dále jen „Zaměstnavatel“), pokud se jedná o osobní údaje uchazečů o práci u Zaměstnavatele.

Níže se dozvíte, jak bude Zaměstnavatel zpracovávat Vaše údaje. S ohledem na to, že dne 5. 2018 nabylo účinnosti Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení“), doplnili jsme do jednotlivých bodů poučení o relevantních ustanoveních tohoto Nařízení tak, jak jsou aplikovány od 25. 5. 2018.

V Zásadách je vysvětleno:

 • Jaké informace shromažďujeme a z jakého důvodu.
 • Jak tyto informace využíváme.
 • Jaké možnosti nabízíme, včetně získání přístupu k informacím a jejich

Správce osobních údajů

Správcem osobních údajů je společnost PressMedia, spol. s.r.o., IČO: 64579999, se sídlem Liběšická 1709/2, Stodůlky, 155 00 Praha 5, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, sp. zn. C 40734.

Zaměstnanec

Zaměstnancem se rozumí osoba, která se Zaměstnavatelem uzavře pracovní smlouvu či dohodu o práci konané mimo pracovní poměr.

Uchazeč

Uchazečem se rozumí osoba, která se účastní náborového procesu u Zaměstnavatele, a zároveň ještě nedošlo k uzavření pracovní smlouvy či dohody o práci konané mimo pracovní poměr.

1. PŘEHLED ZPRACOVÁVANÝCH ÚDAJŮ A JEJICH ZDROJE 

 • Za osobní údaje se podle Nařízení považují veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě (dále jen „Subjekt údajů“). Identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické
 • Osobní údaje Subjektu údajů, které bude Zaměstnavatel zpracovávat, zahrnují životopisné údaje poskytnuté přímo Subjektem údajů v rámci náborového
 • Jedná se především o tyto osobní údaje: Jméno a příjmení, telefonní číslo, pohlaví, datum narození, akademický titul, adresa bydliště, email, doklad o odborné kvalifikaci údaje o předešlém zaměstnání a o dosaženém vzdělání a další údaje poskytnuté aktivně a dobrovolně ze strany Subjektu údajů v rámci výběrového řízení na danou pozici (dále jen „Osobní údaje“).
 • Nad tento rámec může Zaměstnavatel zpracovávat i další Osobní údaje, které v rámci náborového procesu Subjekt údajů dobrovolně poskytl, kdy se může jednat i o citlivé údaje (např. sdělení zdravotního stavu, počet dětí, atd.).
 • Některé z výše uvedených Osobních údajů spadají do zvláštní kategorie citlivých údajů. Zvláštní kategorie osobních údajů jsou takové osobní údaje, které vypovídají o rasovém či etnickém původu, politických názorech, náboženském vyznání či filozofickém přesvědčení, členství v odborech, zdravotním stavu či o sexuálním životě nebo sexuální orientaci fyzické Za zvláštní kategorii údajů jsou považovány i genetické a biometrické údaje, které jsou zpracovávány za účelem jedinečné identifikace fyzické osoby (dále jen „Citlivé údaje“).

2. ÚČELY A DŮVOD ZPRACOVÁNÍ 

 • V určitých případech stanovených v Nařízení může Zaměstnavatel Osobní údaje zpracovávat i pro jiné účely, než jsou níže uvedené, jedná se však o výjimečné a omezené případy, které Nařízení podmiňuje splněním dalších podmínek.
 • Účelem zpracování Osobních údajů Subjektu údajů je primárně výběr nejvhodnějšího zaměstnance na poptávanou pracovní pozici v rámci aktuálního výběrového řízení. Po ukončení výběrového řízení na danou pracovní pozici je to pak sekundárně určení, výkon a obhajoba právních nároků resp. obrana proti uplatněným právním nárokům, které mohou vyvstat a dále pro účely možného budoucího nabídnutí práce.
 • Každé zpracování Osobních údajů musí být zákonné – musí být založeno na některém v Nařízení vyjmenovaném právním základu zpracování. Podobně jako u účelu může být každý údaj zpracováván na základě vícero právních důvodů zpracování. Pokud všechny právní důvody odpadnou, pak přestaneme Vaše údaje zpracovávat.
 • Právním důvodem zpracování Vašich osobních údajů je zejména oprávněný zájem, Váš souhlas a dále plnění předsmluvních povinností.

3. PRÁVO NA NÁMITKU 

 • Každý Subjekt údajů má právo na námitku proti zpracování Osobních údajů. Právo na námitku umožňuje nechat přezkoumat zpracování prováděné na základě tzv. oprávněného zájmu v případě, kdy to odůvodňuje konkrétní situace Subjektu údajů – tedy v případě, kdy samotné zpracování je přípustné, ale na straně Subjektu údajů existují konkrétní důvody, proč nechce, aby zpracování probíhalo. Možnost vznést námitku se však nevztahuje na všechny případy zpracování, např. ji není možné využít v případě, kdy Zaměstnavateli jejich zpracování ukládá zákon. Právo na námitku je zakotveno v čl. 21 Nařízení.

4. DOBA, PO NÍŽ BUDOU OSOBNÍ ÚDAJE ZPRACOVÁVÁNY 

 • Zaměstnavatel bude Osobní údaje Subjektu údajů zpracovávat po dobu zkušební doby uchazeče, s kterým byla uzavřena pracovní smlouva, prodloužené o jeden měsíc, to znamená po dobu 3 měsíců + 1 měsíc (6 měsíců + 1 měsíc u vedoucích pracovníků) od uzavření pracovní smlouvy se zaměstnancem. Osobní údaje budou archivovány a skartovány v souladu s platnou právní úpravou, zejména v souladu se zákonem č. 101/2000 , o ochraně osobních údajů (dále jen „zákon o ochraně osobních údajů“), s Nařízením, prováděcími právními předpisy.
 • Pokud bude mít Subjekt údajů zájem a projeví s tímto svůj výslovný souhlas, bude kompletní životopis Subjektu údajů, tj. poskytnuté Osobní údaje, uchovávány po dobu 6 měsíců za účelem nabídky zaměstnání u Zaměstnavatele.
 • Pro zpracování Osobních údajů vychází Zaměstnavatel při určení doby zpracování z těchto hledisek:
  1. délky promlčecí doby;
  2. pravděpodobnosti vznesení právních nároků;
  3. obvyklých postupů na trhu;
  4. pravděpodobnosti a významu hrozících rizik; a
  5. případných doporučení dozorových orgánů.

5. AKTUALIZACE OSOBNÍCH ÚDAJŮ 

 • Zaměstnavatel je povinen zpracovávat přesné údaje, případně s ohledem na okolnosti doplnit neúplné údaje. Pokud dojde ke změně údajů poskytnutých Subjektem údajů, dovolujeme si požádat o zaslání informace o takové změně, a to do 5 dnů od tohoto okamžiku.
 • Za účelem aktualizace dat je možné Zaměstnavatele kontaktovat na e-mailu: osobniudaje@pressmedia.cz

6. PRŮBĚH ZPRACOVÁNÍ 

 • Ve většině případů probíhá zpracování na základě zákonného důvodu či smlouvy. Ve výjimečných situacích může být zpracování vázáno na udělení souhlasu ze strany Subjektu údajů v konkrétním případě.
 • Souhlas není nutný v případě, že zpracování osobních údajů je nezbytné pro splnění právních povinností Zaměstnavatele vyplývajících ze zákona.
 • Osobní údaje Subjektu údajů bude Zaměstnavatel zpracovávat neautomatizovaným způsobem. K e-mailové komunikaci využívá Zaměstnavatel emailového klienta Microsoft Outlook.
 • Osobní údaje mohou být zpracovávány taktéž v šanonech nebo obdobném systému pro uložení papírových dokumentů v uzamykatelné skříni uložené.
 • Pokud přistoupíte na naše webové stránky a prohlížíte si je, zpracováváme následující protokolové soubory a ukládáme je na našich serverech. Tyto informace zpracováváme po dobu maximálně jednoho roku a pouze pro účely naší právní ochrany. Mezi informace, které ukládáme, patří:
  1. Vaše IP Adresa;
  2. Otevíraná stránka našeho webu;
  3. Kód odpovědi http;
  4. Identifikace Vašeho prohlížeče.
 • Když navštívíte naše webové stránky, jste informováni, že využíváme technologie ke shromažďování a ukládání informací pomocí souborů cookie do Vašeho zařízení. Soubory cookie jsou malé textové soubory, které nikam neodesíláme, tyto soubory můžete z prohlížeče odstranit, nebo jejich využití zakázat úplně. Soubory cookie neshromažďují žádné Vaše osobní údaje, bez těchto souborů však nedokážeme zajistit plnohodnotnou funkčnost webových stránek.
 • Zaměstnavatel zaručuje, že přijmul s ohledem na povahu, rozsah a účel zpracování Osobních údajů vhodná technická a organizační zabezpečení, jako jsou zejména technické zabezpečení prostor antivirové programy, zavedení omezených přístupů k datům, technické zabezpečení Pokud by došlo k porušení zabezpečení Osobních údajů, je Zaměstnavatel povinen ohlásit porušení dozorovému úřadu (Úřadu pro ochranu osobních údajů).
 • Osobní údaje nebudou předávány třetím osobám (s výjimkou zaměstnanců Zaměstnavatele na vedoucích pozicích a personálního oddělení). Osobní údaje nebudou předávány do třetích zemí.
 • Na vyžádání či v případě podezření na protiprávní jednání mohou být Osobní údaje předány také orgánům veřejné správy.
 • Zaměstnavatel ihned řeší každý bezpečnostní incident týkající se Osobních údajů. V případě, že je pravděpodobné, že incident bude mít za následek vysoké riziko pro práva a svobody Subjektu údajů Zaměstnavatel tuto osobu vždy informuje a sdělí, jaká opatření k nápravě přijal. O každém incidentu se sepíše záznam. O každém závažném incidentu Zaměstnavatel informuje Úřad pro ochranu osobních údajů.

7. RIZIKA A DOPORUČENÉ POSTUPY 

 • Pokud máte pocit, že po Vás vyžadujeme příliš mnoho údajů, kontaktujte nás, prověříme přiměřenost našeho požadavku.
 • Pokud Vás některý z našich kolegů žádá o poskytnutí Osobních údajů, nebojte se zeptat, zda je to potřebné a zda nelze dosáhnout cíle zpracování i bez těchto Osobních údajů.
 • Osoby mladší 18 let jsou zvlášť zranitelné. Pokud se bude předávání údajů týkat těchto osob, je nutné obzvláště pečlivě zvážit všechny okolnosti. Zároveň je nutné zvážit, zda k poskytnutí takových údajů není třeba souhlas těchto osob či jejich zákonných zástupců (např. rodičů). Pokud jste osobou mladší 18 let, v případě, kdy máte pochybnosti o tom, zda jste schopní se správně rozhodnout, prodiskutujte celou záležitost se svým rodičem či nás zvlášť kontaktujte.
 • Pokud budete mít pocit, že ze strany Zaměstnavatele nejsou plněny veškeré povinnosti, došlo k neoprávněnému úniku dat nebo že se někdo vydává neoprávněně za našeho spolupracovníka, sdělte nám to prosím co nejdříve prostřednictvím e-mailu: osobniudaje@pressmedia.cz.

8. POUČENÍ 

 • Subjekt údajů má právo u Zaměstnavatele:
  1. požadovat přístup k Osobním údajům, které Zaměstnavatel zpracovává, čímž se rozumí právo získat od Zaměstnavatele potvrzení, zda Osobní údaje, které se ho týkají, jsou či nejsou zpracovávány, a pokud je tomu tak, má právo získat přístup k těmto Osobním údajům a k dalším informacím uvedeným v čl. 15 Nařízení;
  2. požadovat opravu Osobních údajů, které jsou o něm zpracovávány, pokud jsou nepřesné. S přihlédnutím k účelům zpracování má v některých případech právo požadovat také doplnění neúplných Osobních údajů;
  3. požadovat výmaz Osobních údajů v případech, které jsou upraveny v čl. 17 Nařízení;
  4. požadovat omezení zpracování Osobních údajů v případech, které jsou upraveny v čl. 18 Nařízení;
  5. získat Osobní údaje, které se ho týkají a
   • které zpracovává Zaměstnavatel s jeho souhlasem, nebo
   • které zpracovává Zaměstnavatel pro plnění smlouvy, jejíž smluvní stranou taková fyzická osoba je nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na její žádost ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, přičemž má právo předat tyto Osobní údaje jinému správci, a to za podmínek a s omezeními uvedenými v čl. 20 Nařízení,
  6. má právo vznést námitku proti zpracování Osobních údajů ve smyslu čl. 21 Nařízení z důvodů týkajících se jeho konkrétní situace.
 • Pokud Zaměstnavatel obdrží takovou žádost, bude informovat žadatele o přijatých opatřeních bez zbytečného odkladu a v každém případě do jednoho měsíce od obdržení žádosti. Tuto lhůtu je možné v případě potřeby a s ohledem na složitost a počet žádostí prodloužit o další dva měsíce. Zaměstnavatel není v určitých případech stanovených Nařízením povinen zcela nebo zčásti žádosti vyhovět. Bude tomu tak zejména, bude-li žádost zjevně nedůvodná nebo nepřiměřená, zejména protože se V takových případech Zaměstnavatel může (i) uložit přiměřený poplatek zohledňující administrativní náklady spojené s poskytnutím požadovaných informací nebo sdělení nebo s učiněním požadovaných úkonů nebo (ii) odmítnout žádosti vyhovět.
 • Pokud Zaměstnavatel obdrží výše uvedenou žádost, ale bude mít důvodné pochybnosti o totožnosti žadatele, může jej požádat o poskytnutí dodatečných informací nezbytných k potvrzení jeho totožnosti.
 • Informace o tom, že jste u Zaměstnavatele uplatnili svoje práva a jak Zaměstnavatel Vaši žádost vyřídil, si po přiměřenou dobu 4 let uloží za účelem dokladování této skutečnosti a ochrany práv.

9. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

 • Veškeré právní vztahy vznikající na základě nebo v souvislosti se zpracováním Vašich Osobních údajů se řídí právním řádem České republiky, a to bez ohledu na to, odkud byl přístup k nim realizován.
 • Tyto Zásady o ochraně osobních údajů může Zaměstnavatel podle uvážení upravit či V případě, že dojde ke změnám v těchto Zásadách, změní se i datum poslední revize uvedené v dolní části této stránky, přičemž takto upravené či doplněné Zásady budou ve vztahu k Vám a Vašim informacím účinné od tohoto data. Doporučujeme Vám pravidelně kontrolovat tyto Zásady, abyste měl(a) přehled o tom, jakým způsobem Zaměstnavatel chrání Vaše Osobní údaje.
 • V případě, kdy se domníváte, že Zaměstnavatel zpracovává Osobní údaje neoprávněně či jinak porušuje práva, máte právo podat stížnost u dozorového úřadu (tedy Úřadu pro ochranu osobních údajů) či máte právo požádat o soudní

Kontakt:

Máte-li jakékoliv dotazy týkající se těchto Zásad, prosím kontaktujte nás na: osobniudaje@pressmedia.cz

Nabytí platnosti a účinnosti

Tyto Zásady nabývají platnosti a účinnosti dnem vyhlášení uvedeným v zápatí. Tyto Zásady se vyhlašují s účinností na dobu neurčitou.

Společnost: PressMedia, spol. s.r.o., IČO: 64579999, se sídlem Liběšická 1709/2, Stodůlky, 155 00 Praha 5, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, sp. zn. C 40734 (dále jen „PressMedia“)

Zpracovala: Ing. Simona Hlavenková, jednatelka

Vyhlášení: 25. 5. 2018